JGI Gymnastik
- din gymnastikverden

Vedtægter

§ 1 - Navn og hjemsted
§ 2 - Formål
§ 3 - Landsorganisationer
§ 4 - Medlemmer
§ 5 - Organisation
§ 6 - Afdelingerne
§ 7 - JGIs generalforsamling
§ 8 - JGIs hovedbestyrelse
§ 9 - Regnskab
§ 10 - Ordensregler
§ 11 - Særlige bestemmelser
§ 12 - Foreningens ophævelse


§ 1 - Navn og hjemsted
 1. Foreningens navn er JGI - Jyllinge Gundsømagle Idrætsforening.
 2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.
§ 2 - Formål

Foreningens formål er under de bedst mulige forhold at varetage medlemmernes interesser inden for forskellige idrætsgrene, og i videst muligt omfang at virke for fremme af idrætten, såvel indendørs som udendørs, herunder afholdelse af kurser og foredragsvirksomhed samt selskabelige sammenkomster.

§ 3 - Landsorganisationer
 1. JGI deltager samlet eller med enkelte afdelinger som medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) herunder DDS - og andre landsorganisationer godkendt af JGIs Hovedbestyrelse.
 2. I sager, der vedrører Danmarks Idrætsforbund, har kun medlemmer af specialforbund under DIF, stemmeret.
§ 4 - Medlemmer
 1. Foreningen optager aktive medlemmer, der overholder DIFs amatørreglement. Som passive medlemmer kan optages enhver, der har interesse for foreningen.
 2. Hvis et medlem ønsker at udtræde af JGI skal meddelelse herom tilstilles afdelingskassereren skriftligt. Forfalden og indbetalt kontingent refunderes ikke.
 3. Når et aktivt medlem ikke har betalt kontingent i 2 måneder, udelukkes vedkommende fra al deltagelse og alle arrangementer i JGI, indtil restancen er betalt.
§ 5 - Organisation
 1. For hver aktivitet, der dyrkes indenfor JGI oprettes en afdeling til varetagelse af den pågældende aktivitets særlige interesse, herunder til fastlæggelse af aktivitetsniveau.
 2. Hovedbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, sammenlægge flere aktiviteter i en afdeling.
 3. Efter skriftlig indstilling fra over halvdelen af en afdelings medlemmer og derefter 2/3-dels flertal på 2 på hinanden følgende medlemsmøder, kan Hovedbestyrelsen vedtage at nedlægge afdelingen.
§ 6 - Afdelingerne
 1. Afdelingerne skal have en skriftlig formuleret formålsbeskrivelse, der kan rummes indenfor JGIs formålsformulering i § 2. Beslutninger i den enkelte afdeling træffes på et medlemsmøde i afdelingen. Medlemsmødet afholdes 1 gang årligt.Indkaldelse til medlemsmøde skal ske med mindst 14 dages varsel med opslag i Jyllingehallen samt på træningsstederne for den enkelte afdeling. Indkaldelsen skal tillige tilgå JGIs Hovedbestyrelse og Foreningsledelse, hvis medlemmer har ret til at overvære medlemsmødet.
 2. Medlemsmødet skal have følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning over virksomheden i det forløbne år.
  3. Orientering om afdelingens økonomiske resultat på grundlag af de gennemførte aktiviteter.
  4. Redegørelse for afdelingens aktivitetsplaner for det kommende år, herunder hvorledes disse planer gennemføres rent økonomisk ud fra det fastlagte budget.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af afdelingsbestyrelse.
  7. Eventuelt.
 3. Stemmeret på medlemsmødet har alle afdelingens fremmødte aktive og passive medlemmer der på mødedatoen er fyldt 14 år og som ikke er i restance med kontingent eller andre medlemmet pålagte bidrag til foreningen. For idrætsudøvere under 14 år, der er aktive i JGI gives stemmeretten til en af udøverens forældre. Der kan kun afgives en stemme for et barn pr. forældre og ingen person kan oppebærer mere end en stemme.
 4. Repræsenterede medlemmer af JGIs Hovedbestyrelse og Foreningsledelse har ingen stemmeret.
 5. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på medlemsmødet, skal være tilstillet afdelingsformanden senest 8 dage før medlemsmødets afholdelse.
 6. Afdelingsbestyrelsen, der består af minimum 3 personer, vælges på medlemsmødet for max. 2 år ad gangen. Der er direkte valg til formandsposten, der vælges for 1 år ad gangen. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter medlemsmødet med kasserer, sekretær og evt. bestyrelsesmedlemmer. Såfremt afdelingen ikke får valgt en formand, kan medlemsmødet suspenderes. Administrationen af afdelingen overdrages til JGI´s hovedbestyrelse, der inden 30 dage indkalder til nyt medlemsmøde.
 7. Afdelingsbestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte nødvendige underudvalg.
 8. -
  1. Hvis afdelingen har ungdomsmedlemmer, kan afdelingsbestyrelsen nedsætte et ungdomsudvalg, hvoraf et af ungdomsmedlemmerne er medlem af afdelingsbestyrelsen.
  2. Hvis afdelingen har ungdomsmedlemmer bør der i afdelingsbestyrelsen være mindst et medlem, der er under 18 år.
 9. Afdelingerne er forpligtiget til at overholde den af Hovedbestyrelsen vedtagne Forretningsorden.
 10. I forbindelse med medlemsmødet tages referat. Dette underskrives af formand og dirigent for mødet. Referat tilgår JGIs Foreningsledelse.
 11. Afdelingerne kan på deres medlemsmøde selv fastsætte under hvilket navn afdelingen ønsker at deltage i turneringsmæssig sammenhæng.
 12. Ekstraordinært medlemsmøde afholdes:
  1. Når afdelingsbestyrelsen finder anledning dertil eller
  2. Når 2% af medlemmerne, dog minimum 10 medlemmer skriftligt begærer dette overfor afdelingsbestyrelsen til behandling af et angivet emne.
§ 7 - JGIs generalforsamling
 1. Generalforsamlingen er JGIs øverste myndighed.
 2. Generalforsamlingen afholdes hver år primo april.
 3. Generalforsamlingen indkaldes ved offentligt opslag med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen - samt dagsorden.
 4. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være tilstillet formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 5. Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed.
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
  4. Orientering om det af bestyrelsen udarbejdede budget for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg til Foreningsledelsen af: formand i henhold til § 8, stk. 2.
  7. Valg af revisor i henhold til § 8 stk. 2.1
  8. Eventuelt.
 6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor andet ikke udtrykkeligt er bestemt, ved simpelt stemmeflertal mellem de fremmødte medlemmer.
 7. Forslag til ændringer af vedtægterne kan kun vedtages med mindst 2/3-dels flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 8. Forslag til ændring af vedtægterne kan kun sættes til afstemning, såfremt vedtægtsændringerne har været medtaget på dagsordenen til generalforsamlingen.
 9. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot 1 medlem ønsker det.
 10. Ekstraordinær generalforsamling i JGI afholdes:
  • Når Hovedbestyrelsen eller Foreningsledelsen finder anledning dertil. - Eller
  • Hvis mindst 25 medlemmer skriftligt begærer dette overfor Hovedbestyrelsen til behandling af et angivet emne.
  • En tidligere generalforsamling kan altid beslutte afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
 11. Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer.
 12. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer, som på dagen for generalforsamlingen er fyldt 14 år, og som ikke er i restance med kontingent eller andre medlemmet pålagte bidrag til foreningen. For idrætsudøverer under 14 år, der er aktive i JGI, gives stemmeretten til en af udøverens forældre. Der kan kun afgives en stemme for et barn pr. forældre og ingen person kan oppebærer mere end en stemme.
 13. I forbindelse med generalforsamlingen tages referat. Dette underskrives af formand og dirigent for mødet. Referat tilgår JGIs Hovedbestyrelse.
§ 8 - JGIs hovedbestyrelse
 1. JGI ledes af en hovedbestyrelse bestående af afdelingsformændene og en Foreningsledelse bestående af formand og administrativ medarbejder.
 2. Formanden vælges for 2 år ad gangen i ulige år.
Revisor vælges for 2 år ad gangen i lige år.
Kun medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen, eller som har givet tilsagn kan vælges. Såfremt et af de på generalforsamlingen valgte medlemmer afgår i utide, indtræder Hovedbestyrelsen, der inden 30 dage indkalder til ekstraordinær generalforsamling.
Hovedbestyrelsen indkaldes, hvis et af Hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det. Ordinære hovedbestyrelsesmøder indkaldes med mindst 4 dages varsel.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtige, når mindst 50 % af medlemmerne er til stede. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
På mødet deltager afdelingsformændene og Foreningsledelsen.
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og øvrige ejendele og afholder af foreningens midler de fornødne udgifter under ansvar for JGIs generalforsamling.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Afdelingens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af afdelingen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene afdelingen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogle økonomiske forpligtigelser overfor foreningen udover kontingentforpligtigelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller på udbytte af nogen art.

Hovedbestyrelsen udarbejder hvert år et budget baseret på de enkelte afdelingers budgetter og fastsætter foreningskontingentet, der sammen med aktivitetskontingentet udgør det samlede kontingent.

I tilfælde af store uforudsete udgifter kan Hovedbestyrelsen opkræve et ekstraordinært kontingent med 14 dages varsel.

Til hvert Hovedbestyrelsesmøde tages referat. Referatet tilgår Hovedbestyrelsens medlemmer.
Den af generalforsamlingen valgte formand udgør JGIs ledelse og forestår sammen med JGI-kontoret den daglige varetagelse af JGIs anliggender.

Hovedbestyrelsen er berettiget til at entrere med en extern revisor/et revisionsfirma til at assistere den af generalforsamlingen valgte interne revisor.

Hovedbestyrelsen vælger repræsentanter, der kan indtræde i foreninger, andelsselskaber eller interessentselskaber til varetagelse af JGIs interesser.

Hovedbestyrelsen kan med 2/3-dels flertal beslutte at pantsætte foreningens ejendele eller optage lån til JGIs virksomhed.
Ingen afdelinger i JGI kan optage lån uden Hovedbestyrelsens godkendelse.

Formanden repræsenterer foreningen og er i uopsættelige sager berettiget til at handle på foreningens vegne, men skal i sådanne tilfælde indenfor 14 dage forelægge sagen for Hovedbestyrelsen.

På det sidste Hovedbestyrelsesmøde inden generalforsamlingen gennemgås Forretningsordenen med henblik på eventuelle justeringer. Forretningsordenen er herefter gældende frem til næste års generalforsamling.

Hovedbestyrelsen og Foreningsledelsen er bemyndiget til at nedsætte nødvendige udvalg - såvel stående som ad hoc-udvalg.

§ 9 - Regnskab
 1. JGIs regnskabsår er 01.01 - 31.12.
 2. Det vedtagne regnskab underskrives af Hovedbestyrelsen og påtegnes af revisor, valgt på generalforsamlingen. Revisor skal gennemgå regnskabet mindst 3 uger før generalforsamlingen, og har i øvrigt pligt til med mellemrum uanmeldt at gennemgå regnskaber og afholde kasseeftersyn.
§ 10 - Ordensregler
 1. På idrætspladsen og de øvrige lokaliteter, som foreningen benytter, er medlemmerne pligtige til at rette sig efter gældende reglement.
 2. Ved de arrangementer foreningen afholder eller deltager i, er medlemmerne pligtige at rette sig efter de til enhver tid gældende bestemmelser.
 3. Hvis et medlem tilsidesætter disse bestemmelser, kan det pågældende medlem bortvises, og ved gentagelser slettes vedkommende medlem af foreningen.
§ 11 - Særlige bestemmelser
 1. Hvad disse vedtægter ikke foreskriver, afgøres af JGIs hovedbestyrelse. Hvis denne skønner, at en sag er særlig vigtig, og lovene ikke indeholder regler for sagens løsning, henvises den til afgørelse på den første ordinære generalforsamling.
 2. Foreningens værdier herunder materiel og bygninger skal stedes holdes forsikrede.
§ 12 - Foreningens ophævelse
 1. Foreningen kan kun ophæves, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum vedtager enslydende beslutning herom med mindst 3/4-dels flertal af de afgivne stemmer.
 2. Generalforsamlingen fastsætter da anvendelsen af foreningens formue og øvrige ejendele, der anvendes til idrætsformål eller ungdomsarbejde.
§ 13. - Tegningsregler
 1. JGI tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner, ud over den daglige drift, kræves underskrift af såvel formand som administrativ medarbejder.
 2. Ved større økonomiske dispositioner over kr. 50.000,- kræves underskrift alene af formand samt godkendelse af hovedbestyrelsen. Således vedtaget på Jyllinge-Gundsømagle Idrætsforening ordinær generalforsamling.
Ændret 28/4-2009
 Kontakt os
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
JGI Gymnastik - din gymnastikverden | Planetvej 35| 4040 Jyllinge | CVR: 27 46 25 10